Buchtips zu psylocibinhaltigen Pilzen

Timothy Leary "Politik der Ekstase"
Bert Marco Schuldes & Sam Lanceata "Das Pilzzuchtbuch"
Timothy Leary "Psychedelische Erfahrung"
Ronald Rippchen "Zauberpilze"
Roger Liggenstorfer, Christian Rätsch "Pilze der Götter"
Terence McKenna "Die Speisen der Götter"